تیم مانا سوله

تیم مانا سوله ایرانیان

مهندس محمد اسدی

مدیر عامل شرکت

دکتر میثم حسینیان

مدیریت شرکت

سرکار خانم اکرم بهرامی

سرپرست واحد مالی

مهندس مرتضی دامرودی

دفتر فنی

مهندس مهدی حسنی

سرپرست واحد نصب

مهندس امید خورشیدی

سرپرست واحد کنترل کیفیت

مهندس ابراهیم کریمی

سرپرست واحد تولید

مهندس محمد جوانمرد

سرپرست واحد تبلیغات

ارتباط تلفنی با کارشناسان ما

09151009700

ارتباط سریع