مهندس مرتضی دامرودی

مهندس مرتضی دامرودیَ

Engineer Morteza Damroodi


نام و نام خانوادگی:

مرتضی دامرودی

سوابق تحصیلی:


– کارشناسی مهندسی عمران-عمران از دانشگاه بیرجند ( 1386 تا 1390)


– کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه از دانشگاه شهید باهنر کرمان ( 1391 تا 1393 )


سوابق کاری:


– عضو دفتر فنی شرکت دنا سوله از سال 1394 تا 1400 در مدلسازی و تهیه شاپ و برآورد مصالح انواع سازه های صنعتی و ساختمانی شامل بلوک 9 مشهد مال به وزن حدود 12000 تن ، پروژه ثابت به وزن حدود 4000 تن ، سوله های صنعتی پتروشیمی به وزن حدود 8000 تن و …

 – پایه سه نظارت عمران از سال 1397 تاکنون و نظارت بر سازه های صنعتی و ساختمانی مختلف اعم از سوله و ساختمان مسکونی و تجاری تا 5 طبقه