هزینه ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد

رزومه مانا سوله بهترین سوله سازی در مشهد

چکیده

تحقیق حاضر با هدف طراحی الگویی برای تهیه و هزینه ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد، با استفاده از روش تحلیل مضمون و پیمایشی انجام گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف اکتشافی و از لحاظ نوع توصیفی می باشد که به روش میدانی اجرا شده است.

جامعه آماری پژوهش ۳۰ نفر از اساتید مدیریت و انبوه سازان و فعالان بخش مسکن و ساختمان حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت میباشند به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف یا ارجاع زنجیره ای انتخاب می شوند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته میباشد.

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحليل مضمون در شش مرحله استفاده گردید. برای تعیین روایی از روش ضریب نسبی روایی محتوا روایی واگرا و روایی همگرا و برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ پایایی همگن و پایایی ترکیبی استفاده گردید.

یافته های پژوهش نشان می دهد ۶ مضمون اصلی شامل عوامل ساختاری عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل فنی عوامل سازه ای عوامل سرمایه ای و ۳۸ مضمون فرعی به عنوان عوامل مؤثر در الگوی تهیه و ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد بدست آمد.

در این فصل از تحقیق به بررسی کلیات تحقیق شامل بیان مساله اصلی پژوهش ضرورت تحقیق، اهداف و سوالات تحقیق و در آخر تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق پرداخته شده است.

هزینه ساخت مسکن ارزان قیمت

بیان مساله هزینه ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد

در چین واحدهای کار دولتی زمانی بخش بزرگی از مسکن اجتماعی کشور را تأمین می کردند. در دهه ۱۹۹۰ بسته ای از اصلاحات که شامل تغییراتی در طرح مسکن اجتماعی بود به منظور تحریک اقتصاد داخلی ارائه شد. واحدهای کاری دیگر مسکن خود را نمی ساختند بلکه مجبور بودند مسکن کالایی را خریداری کنند – مسکنی که توسط توسعه دهندگان املاک و مستغلات توسعه یافته و توسط شرکت های مدیریت املاک مدیریت میشود.

از اواخر دهه ۱۹۹۰ مسکن مقرون به صرفه (جنگجی شیونگ نیش) در شهرهای بزرگ برای خانوارهای با درآمد متوسط و کم معرفی شده است.

با این وجود، عرضه مسکن ارزان قیمت همیشه از تقاضا عقب مانده است. تعهد در اکثر مکانها سرسری باقی مانده است و سیاستها عمدتاً متوجه ساکنان شهری است که دارای مشاغل مطمئن و درآمد ثابت هستند.

قیمت همراه با مسائلی مانند رشد سریع اقتصادی افزایش جمعیت و آزادسازی بازار مسکن منجر به افزایش قیمت مسکن کالایی در شهرهای بزرگ شده است.

مقرون به صرفه بودن مسکن یک موضوع مهم اجتماعی و اقتصادی است، به ویژه برای خانوارهایی که در حاشیه بازار مسکن قرار دارند. اکثر مهاجران روستایی که معمولاً در مشاغل کم درآمد استخدام میشوند نمی توانند مسکن کالایی در کلان شهرها بخرند.

آنها نیز تا حد زیادی از طرح مسکن اجتماعی محروم هستند. اگرچه جدیدترین نوع مسکن اجتماعی – مسکن اجاره ای عمومی گونگز و فانگ – برای مهاجران روستایی قابل دسترسی است ارائه آن با محدودیت های مختلفی مانند مشکلات مالی و کمبود زمین مواجه است الین و همکاران ۲۰۱۴ از سوی دیگر خانه های موقت یک بازیگر کلیدی رایج در سناریوهای فاجعه هستند.

تهیه و استقرار خانه های موقت در سایتها پس از وقوع فاجعه در مراحل اضطراری بازسازی و توانبخشی برای افراد آسیب دیده از شروع یک فاجعه تا زمانی که راه حل های اسکان دائمی در دسترس باشد انجام میشود پیش از این آماده سازی برای تهیه و ساخت مسکنهای موقت مشابه فرآیند طراحی آنها به طور بهینه در مراحل قبل از فاجعه پیش رویداد) زمانی که منابع و تلاش ها برای آماده سازی برای نتایج رویدادهای فاجعه آتی تخصیص داده می شوند.

صورت میگیرد. ملاحظات اصلی مربوط به این فرآیندها به شدت استدلال میشود که کیفیت گرا هستند و به عنوان مثال شامل تحقق نیازهای کاربران به یک راه حل منسجم کیفیت و همچنین دستیابی به حداقل تأثیر منفی زیست محیطی در تمام مراحل میباشد.

تهیه خانه های موقت در مورد آمادگی و در دسترس بودن سریع خانه ها برای افراد آسیب دیده و همچنین عدم تضاد بین طرفهای مختلف ارائه دهنده مسکن که در توزیع آسان واحدهای مشابه یا حداقل استانداردهای نزدیک به نمایش گذاشته می شود) است.

در نکته مشابه ملاحظات اصلی فرآیند ساخت و ساز مسکنهای موقت شامل سهولت مونتاژ استقرار در سایت ها مقرون به صرفه بودن و هدف قرار دادن مشارکت عمومی در فرآیند ساخت و ساز است (ابوالنور امروزه پارادایم مدیریت عمومی جدید (NPM) به عنوان یکی از دیدگاه های مدیریت دولتی معاصر برای ارائه خدمات عمومی واحد شرایط و رضایت بخش از طریق تبدیل خدمات عمومی از مدل های سنتی اداره دولتی قدیم غیر مولد ساخته شده است ، ناکارآمد و با کیفیت پایین نسبت به مدل های NPM، مانند.

عمومی مبتنی بر NPM تقریباً در تمام نقاط جهان رخ داده است و به مظهر یک تحول بنیادی بسیار تأثیر گذار تبدیل شده است. این نشان میدهد که رویکرد NPM پایه ای قوی برای بخش های دولتی مختلف برای انجام اصلاحات مدیریتی مؤثر که در عصر جهانی پویا و پر از چالش هستند، فراهم کرده است. یکی از بخشهای دولتی که با استفاده از رویکرد NPM در اشکال و برهانهای مختلف تحول را نشان می دهد بخش مسکن است.

این را میتوان از ویژگیهای تغییرات خدمات از طریق وابستگی آنها به موسسات مالی خصوصی در توسعه سیاستهای خصوصی سازی مسکن از طریق کمک هزینه مسکن برای جوامع کم درآمد (MBR) بدون کاهش پاسخگویی دولت به عنوان دارنده سیاست و ایده تغییر مدیریت با مفاهیم اصلی کارایی کوچک سازی تمرکز زدایی تعالی و خدمات عمومی مشاهده کرد سروری و همکاران (۲۰۲۲ موضوع مقرون به صرفه بودن مسکن در حال تبدیل شدن به یک نگرانی بیشتر برای چندین محقق در بسیاری از کشورها است. مدیریت ضعیف رشد هزینه مسکن بر هر جامعه ای از نظر مالی تأثیر منفی گذاشته است. بنابراین کاهش تأثیر مسایل مسکن میتواند برای خانوارهای کم درآمد و متوسط سودمند باشد.

به گفته پاریلو یکی از مشکلات اجتماعی شامل مسکن است که به دلیل پیامدهای مختلف اجتماعی اقتصادی و فرهنگی مشکلاتی را به همراه دارد. موضوع مسکن جامعه با درآمد کم و متوسط را تهدید میکند.

در این شرایط مسئله مسکن یکی از آزار دهنده ترین معضلات ساختاری و کارکردی اجتماعی است که جنبه فرهنگی خاصی دارد. این به یک محدودیت برای برخی از گروه های با درآمد متوسط تبدیل شده است. در حالی که قبلاً عمدتاً برای کسانی که درآمد پایین تری داشتند مشکل بود.

هزینه ساخت مسکن ارزان قیمت

هاریلمانا، (۲۰۱۷) بخاطر همین مسائل مشکل مسکن از مواردی است که در همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هم وجود دارد. بر همین اساس و با توجه به مسائل بیان شده در پژوهش حاضر با طرح سؤالاتی از جمله ۱ مؤلفه های الگویی تهیه و ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد کدام ها خواهند بود؟

و ۲ شاخصهای الگویی تهیه و ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد کدامند؟ به بررسی و شناسایی این عوامل و تبیین آنها اقدام خواهد شد تا برنامه ریزان و سیاست گذاران با تخصیص بهینه منابع نسبت به بر طرف کردن کمبودها و نقصانها با رویکرد تهیه و ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد اقدامات متناسب را به عمل آورند.

وقتی صحبت از سلامت و سرزندگی جوامع ما میشود مسکن مقرون به صرفه کلید اصلی است. نیاز به خانه های با کیفیت و مقرون به صرفه بخش مهمی از اهداف توسعه پایدار و چشم انداز است.

چرا که مسائل حوزه مسکن با مسائل اقتصادی که جهان با آن مواجه است تقاضا برای مقرون به صرفه بودن بیش از هر زمان دیگری است (هاریلمانا ۲۰۱۷) محدودیت اصلی برای به دست آوردن خانه های مقرون به صرفه را می توان چارچوب مالی اجتماعی و نهادی در نظر گرفت. عوامل مالی با اقتصاد متوسط در کشور هزینه بالای زیر ساختها سرمایه گذاری پایین مشکل در دسترسی به منابع مالی و افزایش هزینه مصالح ساختمانی مقابله میکند. تمام این عوامل استطاعت خرید خانه را برای طبقه فقیر و متوسط سخت می کند. چالش ها تنها شامل عوامل مالی نیستند بلکه عوامل اجتماعی مانند انفجار جمعیت مهاجرت سریع از روستا به شهر و سطح بالای فقر را نیز شامل میشود.

همانطور که توسط اندیشمندان دیگر نقل شده است. چارچوبهای نهادی از جمله سیاستهای مسکن موجود در کمک به محیطی قطعی برای سرمایه گذاری در مسکن ارزان قیمت شکست خورده است. در واقع زمین در مناطق شهری در سال های اخیر افزایش یافته است. هجوم سریع مردم به مناطق شهری تقاضای زیادی برای زمین ایجاد کرده است که باعث شده قیمت ها در مناطق مسکونی به سرعت افزایش یابد بنابراین بررسی و شناسایی مؤلفه ها و شاخص های تهیه و ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد و حل مسائل و مشکلات این حوزه از اهمیت بسیار فراوانی برخوردار است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.

javanmard وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط تلفنی با کارشناسان ما

09151009700

ارتباط سریع